Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wnioski o dofinansowanie

II. Dot. Wniosku o dofinansowanie:

Pytania w dziale:
1. Jak należy uzupełnić Punkt D.9.2 i F i by były ze sobą spójne (co powinno być działaniem, a co wydatkiem w moim projekcie)?
2. Jak należy wypełnić analizę finansową?
3. Czy podmioty, które nie prowadzą pełnej księgowości zobowiązane są do wypełnienia wszystkich tabel w części I wniosku (analiza finansowa)?
4. Czy we wskaźnikach (Punkt E wniosku) należy ujmować również wydatki niekwalifikowalne (np. czy zakup samochodu dostawczego powinien znaleźć się również we wskaźniku pn. Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu)?
5. Jakie okresy należy wpisać w tabeli punktu B.6 w przypadku przedsiębiorcy, który posiada tylko jeden (pierwszy), wydłużony np. o trzy miesiące, okres obrachunkowy? Czy należy sztucznie podzielić go na dwa okresy, czy przedstawić dane w jednym okresie?
6. Dla jakiego okresu należy wypełnić sekcję I wniosku o dofinansowanie w przypadku konkursu nr SCP.03.02.01-00-016/11 ?
7. Jak należy obliczać wskaźnik Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego?1. Jak należy uzupełnić Punkt D.9.2 i F i by były ze sobą spójne (co powinno być działaniem, a co wydatkiem w moim projekcie)?

Po pierwsze, w punkcie D.9.2 wniosku w tabeli pn. Opis wszystkich wydatków kwalifikowalnych wraz z ich specyfikacją techniczną oraz uzasadnieniem, że są one adekwatne do wymagań przedsięwzięcia w kolumnie pn. Nazwa wydatku powinny znaleźć się wszystkie pozycje wykazane w tabeli F Wydatki kwalifikowalne w kolumnie pn. Wydatki w ramach działania. Nazwy powinny być identyczne w obu tabelach. Po drugie kolumna pn. Ilość jednostek sztuk planowanych do zakupu w punkcie F powinna być spójna z kolumną Specyfikacja/parametry techniczne.
Przykład: Wnioskodawca prowadzi usługi z zakresu obróbki mechanicznej i chce kupić trzy takie same frezarki do swojego warsztatu. W tabeli F w kolumnie Działania wpisze ‘zakup środków trwałych’, poda okres realizacji wydatku w następnych kolumnach; w kolumnie wydatki w ramach działania wpisze ‘frezarka’, w kolumnie ilość jednostek… wpisze ‘3’ podając we wcześniejszej kolumnie koszt zakupu jednej frezarki. Natomiast w punkcie D.9.2 wnioskodawca w pierwszej kolumnie wpisze ‘frezarka’ w kolejnej kolumnie (specyfikacja / parametry techniczne) poda opis planowanych do zakupu frezarek, jednocześnie określając ich liczbę (3). W ostatniej kolumnie należy wpisać uzasadnienie niezbędności poniesienia wydatku. Uzasadnienie to powinno zawierać informację dlaczego zakup jest niezbędny, a nie stwierdzenie, że jest on niezbędny.

2. Jak należy wypełnić analizę finansową?

Po pierwsze, każdy podmiot, niezależnie od formy prowadzenia działalności, składając wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego jest zobowiązany wypełnić część I wniosku (analiza finansowa) w całości – patrz kolejne pytanie. Analizę finansową należy wypełnić zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, zgodnie z najlepszą wiedzą na temat posiadanego majątku i zobowiązań. Istotna z punktu widzenia oceny merytoryczno – technicznej jest również racjonalność analizy i założenia realne do osiągnięcia. Dodatkowo analiza finansowa powinna dotyczyć tylko inwestycji opisanej we wniosku oraz ewentualnych podjętych już inwestycji. Z uwagi na przejrzystość oddziaływania projektu na kondycję firmy, nie powinno się uwzględniać w analizie planowanych na przyszłe okresy, innych niż opisana we wniosku, inwestycji. Wypełniając część I wniosku należy pamiętać również o zachowaniu spójności z dołączanymi dokumentami finansowymi, jak również punktem B.6 wniosku. Na początku sekcji I wniosku znajduje się cz ęść opisowa analizy, gdzie należy umieścić założenia, które zostały przyjęte dla danej analizy oraz wyjaśnić ewentualne nieścisłości, które mogą się pojawiać w tabelach. Tabelę należy wypełnić dla dwóch lat poprzedzających rok złożenia wniosku, okresu bieżącego oraz przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz trzech lat od momentu jego zakończenia

3. Czy podmioty, które nie prowadzą pełnej księgowości zobowiązane są do wypełnienia wszystkich tabel w części I wniosku (analiza finansowa)?

Tak. W przypadku projektów inwestycyjnych, niezależnie od formy prowadzonej księgowości w firmie, należy wypełnić wszystkie tabele w części I wniosku. Wnioskodawca powinien dołożyć wszelkich starań, by dane przedstawione w tabelach były jak najbardziej rzetelne i odzwierciedlające przeszłą, teraźniejszą i planowaną sytuację finansową firmy. Częściowe wypełnienie lub brak wypełnienia analizy finansowej będzie traktowane jako błąd formalny i wniosek zostanie zwrócony do poprawy na etapie weryfikacji formalnej.

4. Czy we wskaźnikach (Punkt E wniosku) należy ujmować również wydatki niekwalifikowalne (np. czy zakup samochodu dostawczego powinien znaleźć się również we wskaźniku pn. Liczba nabytych środków trwałych w ramach projektu)?

Tak, ponieważ wskaźnik odnosi się do środków trwałych zakupywanych w ramach realizacji całego projektu, a nie jedynie do wydatków kwalifikowalnych w tym projekcie.

5. Jakie okresy należy wpisać w tabeli punktu B.6 w przypadku przedsiębiorcy, który posiada tylko jeden (pierwszy), wydłużony np. o trzy miesiące, okres obrachunkowy? Czy należy sztucznie podzielić go na dwa okresy, czy przedstawić dane w jednym okresie?

Nie należy sztucznie dzielić okresów obrachunkowych w tym punkcie. To znaczy, że jeżeli wnioskodawca, na mocy przepisów ustawy o rachunkowości wydłuża sobie pierwszy okres obrachunkowy, taki też okres powinien ująć w punkcie B.6.
Przykład: Wnioskodawca założył działalność w X 2008. Korzystając z takiej możliwości postanawia wydłużyć swój pierwszy okres obrachunkowy do XII 2009. W punkcie B.6 wniosku wpisuje zatem, że ostatni okres obrachunkowy to dla niego okres od 10.2008 do 12.2009. Jednocześnie nie wypisuje dalszych kolumn, gdyż nie posiada wcześniejszych okresów obrachunkowych.

6. Dla jakiego okresu należy wypełnić sekcję I wniosku o dofinansowanie w przypadku konkursu nr SCP.03.02.01-00-016/11 ?

Informujemy, iż wszyscy wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie w ramach konkursu nr SCP-03.02.01-016/11 zobligowani są wypełnić sekcję I SYTUACJA EKONOMICZNO – FINANSOWA Wniosku o dofinansowanie. Należy wypełnić sprawozdania finansowe dla trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (n-3, n-2, n-1), okresu bieżącego oraz przygotować prognozę na okres realizacji projektu oraz trzech lat od momentu jego zakończenia.

7. Jak należy obliczać wskaźnik Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego?

Wartość zaangażowanego kapitału prywatnego = wartość całkowita projektu – wnioskowane dofinansowanie.

2010-04-14
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.