Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Regulamin WAP

Regulamin korzystania z aplikacji internetowej WAP

Regulamin korzystania z aplikacji internetowej WAP
Regulamin Lokalnego Systemu Informatycznego Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (SIWIZ RPO WSL).


I Słowniczek.
1. System - System Informatycznego Wdrażania i Zarządzania RPO 2007-2013 Województwa Śląskiego (SIWIZ RPO WSL).
2. Wnioskodawca – beneficjent RPO WSL wypełniający wnioski online w Systemie
3. Firma konsultingowa – osoba lub firma wypełniająca wnioski online w Systemie za beneficjenta dzięki umowie pisemnej lub ustnej.
3. Administrator – pracownik Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zajmujący się administrowaniem Systemem.
4. Operator – pracownik Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości mający uprawnienia do wprowadzania danych w modułach, do których ma nadane uprawnienia.
5. Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorcy (WAP) – moduł Systemu służący do wprowadzania wniosków o dofinansowanie projektu.
6. Elektroniczny Wniosek o Płatność (EWP) – moduł Systemu służący do wprowadzania wniosków o płatność w ramach projektu.


II Postanowienia ogólne.
1. System jest prowadzony i nadzorowany przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, który w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na terenie Województwa.
2. Za pomocą Systemu beneficjenci:
- generują i składają wnioski o dofinansowanie realizacji projektu ze środków w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (moduł Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorcy)
- generują i składają wnioski o płatność w ramach projektu (moduł Elektronicznego Wniosku o Płatność)
3. Korzystanie z Systemu przy składaniu powyższych wniosków jest obowiązkowe.
4. Wnioskodawca odpowiada za poprawność i prawdziwość wprowadzanych danych.
5. System jest dostępny dla wnioskodawców całodobowo na stronie www poprzez bezpieczne szyfrowane połączenie https pod adresem https://www.scp-slask.pl/wnioski z zastrzeżeniem możliwości wystąpienia przerw technicznych.
6. Dostęp i korzystanie z Systemu jest bezpłatne.
7. W razie zauważenia błędów w działaniu Systemu, Wnioskodawca lub Operator jest zobowiązany zgłosić nieprawidłowość administratorowi wraz z jej opisem na adres email: jacek.maciejewski@scp-slask.pl lub miroslaw.wandzik@scp-slask.pl.
8. Każdy użytkownik Systemu odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa pracy Systemu w zakresie od niego zależnym, w tym ochrony przed niepowołanym dostępem do danych, utratą danych, niepowołaną modyfikacją danych.
9. Wszelkie działania mające na celu unieruchomienie całości bądź części Systemu są zabronione.
10. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Systemu w trybie natychmiastowym. Odblokowanie następuje po usunięciu przez użytkownika przyczyn naruszeń.

III Rejestracja Wnioskodawców w Systemie.
1. Rejestracja nowego Wnioskodawcy odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego on-line przez osobę odpowiedzialną w strukturze organizacyjnej wnioskodawcy za wprowadzanie danych do Systemu. Podanie danych kontaktowych w formularzu rejestracyjnym ma charakter nieobowiązkowy.
2. Wszelkie dane podane w powyższym formularzu są wykorzystywane jedynie do celów kontaktowych i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym instytucjom.
3. Do konta zostaje przez rejestrującą się osobę przypisany login i hasło, które należy chronić przed dostępem osób nieuprawnionych. Hasło powinno mieć długość co najmniej 8 znaków, zawierać duże i małe litery oraz cyfry.
4. Do każdego wnioskodawcy przypisany jest jeden unikalny login. Uwaga: zalecamy tworzenie loginu poprzez skojarzenie nazwy (bądź skrótu nazwy) instytucji oraz nazwy (bądź skrótu) miejscowości gdzie znajduje się dana instytucja, przykładowo umkatowice, umrsl. Nie będzie możliwości późniejszej zmiany loginu.
5. Przypomnienie hasła odbywa się poprzez formularz odzyskiwania hasła.
6. Wnioskodawca korzystający przy generowaniu i składaniu wniosku z pomocy Firmy konsultingowej zobowiązany jest uwzględnić postanowienia niniejszego Regulaminu, dotyczące w szczególności praw do treści i danych zawartych we wniosku (własności wniosku oraz danych) w postanowieniach umowy zawieranej z Firmą konsultingową. W przypadku braku wywiązania się z powyższego obowiązku, skutkującego wystąpieniem przez Firmę konsultingową z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Wnioskodawcy i Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Firmy konsultingowej i zobowiązany jest do zaspokojenia wszelkich uzasadnionych roszczeń tej Firmy, w szczególności zaś roszczeń związanych z faktem braku uprawnień wnioskodawcy do dysponowania treścią i danymi zawartymi we wniosku. W przypadku poniesienia przez ŚCP jakichkolwiek kosztów i\lub szkód związanych z wystąpieniem przez Firmę konsultingową z powyższymi roszczeniami (w szczególności w przypadku zaspokojenia przez ŚCP roszczeń Firmy konsultingowej), Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz ŚCP wszelkich poniesionych kosztów oraz do naprawienia całości doznanych przez ŚCP szkód.
7. Aktywując konto w Systemie wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia bez zastrzeżeń.
2008-05-05
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.