Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3
„Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych.
2. Wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.
3. Usługi doradcze związane z wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne.
4. Usługi doradcze w zakresie powstawania firm opartych na wysokich technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku.

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą „Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców” dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

Wersję papierową wniosku można składać
w godzinach 7.30 do 15.30
w dniach od 13 marca do 13 maja 2009 r.
osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, I piętro
41-500 Chorzów
Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 20 000 000 Euro (słownie: dwadzieścia milionów Euro), co stanowi 93 920 000 złotych*, w tym rezerwa na procedurę odwoławczą wynosi 4 696 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi:

- 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,
- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów inwestycyjnych (typy projektu 1,2) wynosi 750 000 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia dla projektów doradczych (typy projektu 3,4) wynosi 100 000 PLN.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 31 grudnia 2009 r.
Informacje o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego reguluje ustawa o zasadach polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozstrzygnięcia konkursu będą podawane na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

* kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

Konkurs 1.2.3
2009-03-13
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.