Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

Dnia 15 kwietnia 2009 roku otwarty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego v na lata 2007-2013


Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziany do wsparcia typ projektów:

Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą

Konkurs ma charakter otwarty - wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą „Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców” dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

Wersję papierową wniosku można składać
w godzinach 7.30 do 15.30
w dniach od poniedziałku do piątku
od 15 kwietnia 2009 roku do czasu wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości


osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, I piętro
41-500 Chorzów

Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 1 000 000 Euro (słownie: jeden milion Euro), co stanowi 4 726 000 złotych*.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi:

 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Małych Przedsiębiorstw,
 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi:

- 50 000 PLN na projekty związane z udziałem przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych
- 20 000 PLN na projekty związane z udziałem w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 15 lipca 2010 roku.
W systemie realizacji RPO WSL przewidziano, iż wnioskodawcy, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytoryczno-technicznej przysługuje prawo wniesienia protestu, który jest rozpatrywany przez IZ RPO WSL.

Od negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponadto, od decyzji wojewódzkiego sądu administracyjnego wnioskodawca lub IZ RPO WSL może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Informacje o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego reguluje ustawa o zasadach polityki rozwoju z 6 grudnia 2006r. (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozstrzygnięcia konkursu będą podawane na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


* kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów
2009-04-01
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.