Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Zakończenie oceny merytoryczno – technicznej w ramach procedury odwoławczej wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.03-020/12

Dnia 29 lipca 2013r. zakończona została ocena merytoryczno – techniczna wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.03-020/12 ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach przedmiotowego konkursu, rezygnacji wnioskodawców z dofinansowania projektów oraz odmów podpisania umowy o dofinansowanie zaistniała konieczność dokonania zmiany listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu do ponownej oceny skierowano 132 wnioski
o wartości całkowitej 141 281 317,35 zł.
Według stanu na dzień 29 lipca 2013r., spośród 132 wniosków o dofinansowanie:
- 48 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym i zostało umieszczonych na liście rankingowej projektów;
- 84 wnioski zostały odrzucone z przyczyn merytoryczno – technicznych.

W ramach powyższych wniosków pięć zostało przekazanych do oceny merytoryczno-technicznej po przeprowadzonej powtórnej ocenie formalnej, z czego:

- dwa wnioski otrzymały pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną;

- trzy wnioski otrzymały negatywną ocenę merytoryczno-techniczną.


Całkowita wartość projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną po przeprowadzonej procedurze odwoławczej wynosi 53 448 452,88 zł.
Całkowita kwota dofinansowania wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną po przeprowadzonej procedurze odwoławczej wynosi 24 119 193,16 zł.

2013-08-05
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.