Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Archiwum

Archiwum - pytania nieaktualne lub uaktualnione

Pytanie:
2. Jaki jest okres kwalifikowalności dla projektów inwestycyjnych i doradczych? (pyt. z dnia 11.07.2008)

Odpowiedź:

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. nr 193 poz. 1399), prace związane z inwestycją mogą się rozpocząć po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia od Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o pozytywnej ocenie formalnej (60 dni od daty wpływu wniosku o dofinansowanie). Przez rozpoczęcie realizacji Projektu należy rozumieć dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej, rzeczowej lub finansowej zmierzającej do wykonania Projektu. Beneficjent musi zrealizować inwestycję w ciągu kolejnych trzech lat licząc od chwili podpisania umowy o dofinansowanie (w przypadku, gdy umowa została podpisana do roku 2010) lub dwóch lat, dla projektów dla których umowa o dofinansowanie została podpisana po roku 2010. Przez zakończenie realizacji Projektu należy rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru (lub innego równoważnego dokumentu) bądź datę poniesienia ostatniego wydatku w ramach Projektu – w zależności od tego, które wydarzenie zaistniało jako ostatnie.

Pytanie:
10. Za jakie okresy należy podać dane w punkcie B.5 Prognoza sprzedaży i sekcji E Biznes Planu? (pyt. z dnia 19.03.2009)

Odpowiedź:

Sposób wypełniania tabeli B.5 i sekcji E Biznes Planu


Dla poddziałania 3.1.11) W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada zakończony rok obrachunkowy 2008 (w przypadku złożenia wniosku do 20 kwietnia 2009r.)

Rok n-2 – rok 2007
Rok n-1 – rok 2008
Okres bieżący – rok 2008
Rok n – rok 2009
Rok n+1, n+2, n+… - lata 2010, 2011, …

2) W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada zakończonego roku obrachunkowego 2008 (w przypadku złożenia wniosku do 20 kwietnia 2009r.)

Rok n-2 – rok 2006
Rok n-1 – rok 2007
Okres bieżący – cztery kwartały roku 2008 – cały rok 2008
Rok n – rok 2009
Rok n+1, n+2, n+… - lata 2010, 2011, …

3) W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada zakończony kwartał roku 2009 i posiada zakończony rok obrachunkowy 2008 (w przypadku złożenia wniosku po 20 kwietnia 2009r.)

Rok n-2 – rok 2007
Rok n-1 – rok 2008
Okres bieżący – I kwartał roku 2009
Rok n – rok 2009
Rok n+1, n+2, n+… - lata 2010, 2011, …

4) W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada zakończony kwartał roku 2009 i nie posiada zakończonego roku obrachunkowego 2008 (w przypadku złożenia wniosku po 20 kwietnia 2009r.)

Rok n-2 – rok 2006
Rok n-1 – rok 2007
Okres bieżący – cztery kwartały roku 2008 i I kwartał 2009
Rok n – rok 2009
Rok n+1, n+2, n+… - lata 2010, 2011, …

Dla poddziałania 1.2.31) W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada zakończonego kwartału 2009 (w przypadku złożenia wniosku do 20 kwietnia 2009r.)

Rok n-2 – rok 2007
Rok n-1 – rok 2008
Okres bieżący – kolumna pozostaje niewypełniona
Rok n – rok 2009
Rok n+1, n+2, n+… - lata 2010, 2011, …

2) W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada zakończone kwartały 2009 roku (w przypadku złożenia wniosku po 20 kwietnia 2009r.)

Rok n-2 – rok 2007
Rok n-1 – rok 2008
Okres bieżący – dane za zakończone kwartały 2009 roku
Rok n – rok 2009
Rok n+1, n+2, n+… - lata 2010, 2011, …


Pytanie:
9. Czy w ramach konkursów 1.2.3 i 3.1.1 istnieje obowiązek finansowania projektu środkami pochodzącymi z kredytu, leasingu bądź innego zewnętrznego źródła finansowania inwestycji? (pyt. z dnia 19.03.2009)

Odpowiedź:

Nie, obowiązek ten dotyczył wyłącznie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu nr: SCP-01.02.02-002/08 do poddziałania 1.2.2 MŚP ogłoszonego we wrześniu 2008 roku.
Od konkursów 1.2.3 i 3.1.1 ogłoszonych w marcu 2009 roku Wnioskodawcy nie mają obowiązku posiłkowania się zewnętrznymi źródłami finansowaniu inwestycji. Jednakże, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku „W przypadku, gdy Wnioskodawca w punkcie F.2 Wniosku wskaże, że sfinansuje projekt środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, do wniosku o dofinansowanie dołącza odpowiedni dokument potwierdzający ten fakt.”
Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż jednym z kryteriów oceny merytoryczno – technicznej jest kryterium „Potwierdzenie posiadania przez wnioskodawcę odpowiedniego źródła finansowania działań ujętych we wniosku o dofinansowanie”. Jest to kryterium 0/1, nie podlegające uzupełnieniom. Ocena spełnienia tego kryterium przeprowadzana jest w oparciu o całą dokumentację aplikacyjną, a w szczególności: sekcję E Biznes Planu oraz sprawozdania finansowe. Jeżeli z dokumentów tych nie wynika, że Wnioskodawca będzie posiadał środki na realizację projektu do czasu otrzymania dofinansowania, posiadanie tych środków należy udokumentować w inny sposób – np. dołączając kopię promesy kredytowej, zaświadczenia z banku o posiadanych środkach na rachunku bankowym.

Pytanie:
8. Czy w ramach poddziałań wdrażanych przez ŚCP możliwa jest zmiana formy finansowania inwestycji np. przejście ze środków własnych na źródło zewnętrzne i odwrotnie, zmiana z finansowania z wykorzystaniem leasingu na finansowanie z udziałem kredytu i odwrotnie? (pyt. z dnia 19.03.2009)

Odpowiedź:

Wnioskodawca nie może dokonać zmiany formy finansowania projektu przechodząc z finansowania za pomocą kredytu bankowego bądź środków własnych na finansowanie z wykorzystaniem leasingu i odwrotnie.
Istnieje natomiast możliwość zmiany finansowania inwestycji z kredytu bankowego na środki własne i odwrotnie, po wcześniejszej akceptacji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Wyjątek stanowią projekty realizowane przez Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu nr: SCP-01.02.02-002/08 do podziałania 1.2.2 MŚP ogłoszonego we wrześniu 2008 roku. Wówczas, jeżeli wartość projektu przekracza kwotę 400 000 PLN, dofinansowanie będzie mogło być udzielone pod warunkiem, że Wnioskodawca sfinansuje projekt środkami pochodzącymi z kredytu bądź z funduszu inwestycyjnego, funduszu pożyczkowego lub w drodze leasingu, w kwocie nie mniejszej niż 25% wnioskowanego wsparcia. W tym przypadku nie ma możliwości rezygnacji z finansowania zewnętrznego.

Pytanie:
7. Czy w ramach poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości kwalifikowany jest zakup wyposażenia? (pyt. z dnia 19.03.2009)

Odpowiedź:

Tak, jeżeli wydatek ten spełnia poniższe zapisy Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do URPO WSL na lata 2007 – 2013 Wytycznymi w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013, kwalifikowalne mogą być m.in. wydatki związane z nabyciem środków trwałych (w tym wyposażenia). Jednakże należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wydatki te będą mogły być rozliczone do dofinansowania, pod warunkiem spełnienia następujących zapisów:

„Wydatek na zakup środka trwałego może być uznany za kwalifikowalny, jeśli ten środek trwały w całym okresie od jego zakupu do zakończenia okresu trwałości projektu:

a) będzie służył do realizacji projektu, oraz
b) będzie włączony do rejestru środków trwałych Beneficjenta*.”

*W przypadku wymiany maszyn i urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie 3 lat – nie będzie uznana za nieutrzymanie inwestycji, o ile działalność gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona przez beneficjenta pomocy przez minimalny wymagany okres.

Pytanie:
6. Czy można zakwalifikować wydatki związane z wdrożeniem zakupionego systemu informatycznego? (pyt. z dnia 19.03.2009)

Odpowiedź:

W ramach typów projektów inwestycyjnych poddziałań 1.2.2 i 1.2.3 RPO WSL, kwalifikowalne są wydatki związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych, ich instalacją i uruchomieniem.
Natomiast w ramach typów projektów doradczych poddziałań 1.2.2 i 1.2.3 RPO WSL możliwe jest uzyskanie dofinansowania na usługi doradcze, m.in. w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie.
Tym samym nie ma możliwości zakwalifikowania wydatku polegającego na wdrożeniu systemu. Wdrożenie nie jest bowiem traktowane jako usługa doradcza.

Pytanie:
5. Czy zakup środka transportu jest kwalifikowany w ramach projektu? (pyt. z dnia 11.07.2008)

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO), kwalifikowane w ramach projektu są m.in.: "koszty nabycia specjalistycznych środków transportu wyszczególnionych w rodzaju 743 oraz podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych z 1999r., Dz.U. nr 112, poz. 1317), pod warunkiem, że wnioskodawca nie prowadzi działalności w sektorze transportu i zagwarantuje, iż zakupiony środek transportu będzie służył wyłączenie do realizacji celu określonego w projekcie".

Pytanie:
4. Czy wydatki na promocję projektu realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa, są kwalifikowane? (pyt. z dnia 11.07.2008)

Odpowiedź:

Wydatki na promocję projektów w ramach działania 1.2 i poddziałań 3.1.1. oraz 3.2.1 są niekwalifikowalne, zgodnie z zapisami Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO).

Pytanie:
3. Czy wnioskodawca musi posiadać w dokumencie rejestrowym kod PKD lub EKD działalności, której dotyczy projekt? (pyt. z dnia 11.07.2008)

Odpowiedź:

Na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien wykazać gotowość organizacyjno-instytucjonalną do realizacji projektu, dlatego zobowiązany jest m.in. do przedstawienia dokumentu rejestrowego z wpisanym kodem PKD lub EKD działalności, której dotyczy projekt.

Pytanie:
1. Planuję ubiegać się o środki w ramach poddziałania 1.2.2. Jestem posiadaczem otwartej, biznesowej linii kredytowej, która jest najbardziej rozwiniętą formą kredytowania, dedykowaną najlepszym klientom. Nie ma ona ograniczeń celowych, można z niej finansować cele zarówno krótko- jak i długoterminowe – linia może więc być wykorzystywana jako kredyt inwestycyjny. W związku z tym, czy muszę dodatkowo ubiegać się o promesę kredytową w celu spełnienia warunku o zabezpieczeniu co najmniej 25% wnioskowanego wsparcia ze środków kredytu (wartość planowanego projektu przekracza 400.000 zł)? (pyt. z dnia 11.07.2008)

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby starać się o dodatkową promesę, jeśli posiadany produkt bankowy, będzie miał charakter instrumentu inwestycyjnego oraz spełniać będzie wymienione dla promesy kredytowej warunki, tj. zawierać będzie następujące zapisy:
1. Dane Banku kredytującego,
2. Dane Wnioskodawcy (Kredytobiorcy),
3. Kwota instrumentu (np. kredytu/pożyczki) odnosząca się do przedmiotowego projektu oraz zabezpieczająca co najmniej 25% wnioskowanego wsparcia,
4. Tytuł projektu wniosku składanego do IP2 RPO WSL,
5. Nazwa Instytucji, w której zostanie złożony wniosek o dofinansowanie,
6. Nazwa priorytetu, działania, poddziałania, w ramach którego Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie,
7. Całkowity koszt realizacji projektu,
8. Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu,
9. Wartość wsparcia RPO WSL, o które aplikuje Wnioskodawca,
10. Procentowy udział wartości instrumentu inwestycyjnego w wartości wnioskowanego wsparcia,
11. Okres ważności dokumentu (w miesiącach),
12. Warunki zawarcia umowy regulującej dany instrument inwestycyjny, m.in. uzależniające uruchomienie danego produktu bankowego w celu realizacji projektu opisanego w zaświadczeniu, od otrzymania pozytywnej oceny formalnej danego projektu przeprowadzonej przez Instytucję, w której złożony zostanie wniosek o dofinansowanie. Jeżeli przedmiotowa umowa nie zawiera w swej pierwotnej treści powyższych zapisów, konieczne będzie jej aneksowanie.
13. Pieczęć i podpis Banku, podpis Wnioskodawcy oraz miejscowość i data.
Wtedy, należy oryginał zaświadczenia bankowego (zawierającego powyższe zapisy) dołączyć do wniosku o dofinansowanie.
2010-04-15
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.