Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Archiwum

3. Jakie dodatkowe dokumenty należy dostarczyć wraz z wnioskiem o aneks?

Odpowiedź:

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba dokonania zmian w umowie o dofinansowanie, do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości należy dostarczyć wniosek o dokonanie zmian wraz z wyczerpującym opisem oraz uzasadnieniem. W zależności od rodzaju zmiany do wniosku o aneks należy dołączyć poniżej wymienione dokumenty. W przypadku, gdy zmiana dotyczy:

1. terminu realizacji:
- harmonogram rzeczowo-finansowy lub zadaniowo-finansowy zawierający proponowane zmiany;
- tabelę przedstawiającą zaktualizowane wskaźniki realizacji projektu, jeśli ulegną zmianie;

2. przesunięć limitów pomiędzy poszczególnymi wydatkami:
- harmonogram rzeczowo-finansowy lub zadaniowo-finansowy zawierający proponowane zmiany;

3. wskaźników realizacji projektu:
- tabelę przedstawiającą zaktualizowane wskaźniki realizacji projektu;

4. numeru rachunku bankowego:
- zaświadczenie banku o numerze rachunku beneficjenta;

5. miejsca lokalizacji projektu:
- aktualną tabelę A-4 Biznes Planu;
- dokument potwierdzający status prawny nieruchomości (umowę dzierżawy, akt własności itp.);

6. adresu siedziby, nazwy beneficjenta:
- aktualny dokument rejestrowy (KRS/EDG);

7. zmiany formy prawnej:
- dokument, z którego wynika przejście praw i obowiązków wynikających z umowy wsparcia;
- aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej/KRS;
- umowa spółki/akt notarialny poświadczający utworzenie nowego podmiotu (dot. wyłącznie przypadku, gdy nowym beneficjentem jest spółka cywilna);
- decyzja o nadaniu NIP;
- zaświadczenie o numerze REGON;
- zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami;
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach;
- zaświadczenie z banku o numerze rachunku bankowego;
- oświadczenie beneficjenta o możliwości odzyskania podatku VAT (jeśli dotyczy);
- formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis;
- oświadczenie o świadczeniu usług w publicznym systemie ochrony zdrowia pozwalające określić możliwość ubiegania się o środki w ramach priorytetu I RPO WSL – zgodnie z Linią demarkacyjną (jeśli dotyczy);
- oświadczenie o braku zmian danych zawartych w formularzu dotyczącym linii demarkacyjnej (dotyczy mikroprzedsiębiorstw);
- oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP;
- oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
2009-10-06
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.