Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Kontrole projektów

3. Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości?

Kontrolującym należy zapewnić pełny wgląd we wszystkie dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) związane z realizacją projektu, umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów, zapewnić pełny dostępu do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu oraz zapewnić obecność upoważnionych osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu. W szczególności kontrolującym należy udostępnić:

1. Oryginały dokumentów załączonych do wniosków o płatność/wniosku o dofinansowanie/umowy (w szczególności faktury/umowy/kontrakty z wykonawcami, przelewy, specyfikacje do faktur, dokumenty OT/korekty, protokoły przekazania sprzętu/odbioru, tłumaczenia dokumentów/ wyjaśnienia/oświadczenia/informacje uzyskane od sprzedawców, zamówienia, faktury proforma, itp.);

2. Dokumenty potwierdzające realizację celów projektu, potwierdzenie wskaźników produktu i rezultatu określonych we wniosku aplikacyjnym;

3. Oryginały ofert handlowych wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi rozeznanie rynku (zapytanie ofertowe) oraz ich upublicznienie, tj. zapytanie ofertowe informacja na stronie internetowej, siedzibie firmy oraz inne wskazane w opisie udzielonego zamówienia;

4. Książkę Kontroli;

5. Informacje pokontrolne instytucji, które przeprowadziły kontrolę u Beneficjenta (jeśli dotyczy);

6. Dokument pn. Polityka rachunkowości w sprawie wyodrębniania kont na potrzeby projektu, Zakładowy Plan Kont, wydruki poszczególnych kont wyodrębnionych na potrzeby projektu;

7. Ewidencję Środków Trwałych (wszystkie środki trwałe), tabele amortyzacyjne środków trwałych zakupionych w ramach projektu;

8. Dokumentację ZUS DRA Beneficjenta oraz inne dokumenty finansowe Beneficjenta (np. RZS, bilans przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy, zeznania podatkowe);

9. Umowy lub dokumentację potwierdzającą prawa do posiadania nieruchomości (np. akt własności budynku gdzie zlokalizowany jest projekt);

10. Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty uzyskane akredytacje, pozwolenia itp., wymienione we wniosku o dofinansowanie;

11. Ewentualne upoważnienia/pełnomocnictwa;

12. Wgląd do systemu księgowego w zakresie objętym projektem;

13. Miejsce realizacji projektu.

Ponadto przed rozpoczęciem kontroli należy poinformować Śląskie Centrum Przedsiębiorczości o występujących ograniczeniach lub szczególnych wymaganiach wynikających z przyjętych w przedsiębiorstwie zasad lub obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazujących na konieczność zachowania szczególnych procedur ochronnych, mogących mieć wpływ na możliwość i sposób przeprowadzenia kontroli.

Zgodnie z umową o dofinansowanie beneficjent w trakcie kontroli projektu zobowiązuje się zapewnić prawo do m.in.:

1) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją projektu, przez cały okres ich przechowywania oraz umożliwić tworzenie ich uwierzytelnionych kopii i odpisów;

2) pełnego dostępu w szczególności do obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowany jest projekt lub zgromadzona jest dokumentacja dotycząca realizowanego projektu;

3) zapewnienia obecności osób, które udzielą wyjaśnień na temat wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją projektu.

Niespełnienie przez Beneficjenta ww. obowiązku jest traktowane jako odmowa poddania się kontroli – w konsekwencji Śląskie Centrum Przedsiębiorczości może rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu.

2015-02-12
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.