Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Umowy, Wnioski o płatność

17. Aneksowanie umowy o dofinansowanie

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Beneficjent jest zobowiązany do informowania Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości o wszelkich zmianach zaistniałych w projekcie w terminach określonych umową o dofinansowanie. Proszę pamiętać, iż wniosek o aneks musi wpłynąć do ŚCP najpóźniej do dnia zakończenia realizacji projektu.

Razem z wnioskiem o zaakceptowanie zmian/wnioskiem o aneks Beneficjent powinien złożyć szczegółowe ich uzasadnienie, aby Śląskie Centrum Przedsiębiorczości mogło podjąć decyzję dot. akceptacji bądź odrzucenia wniosku o wprowadzenie zmian w umowie. Wniosek o aneks powinien zostać podpisany przez osoby do tego uprawnione zgodnie z reprezentacją widniejącą w KRS/EDG lub pełnomocnictwem.

W przypadku zmian wymagających nie tylko akceptacji, ale i sporządzenia aneksu do umowy o dofinansowanie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o złożenie dodatkowych, zaktualizowanych dokumentów niezbędnych do sporządzenia aneksu. W zależności od charakteru wnioskowanych zmian, beneficjent dostarcza dokumenty wskazane w piśmie, mogą to być np.:
- tabela aktualizująca wskaźniki produktu i rezultatu - wzór A (dla projektów realizowanych w ramach konkursów: SCP-01.02.01-001/08; SCP-01.02.02-002/08; SCP-01.02.01-003/08; SCP-01.02.02-004/08; SCP-03.01.01-005/09; SCP-01.02.03-006/09; SCP-01.02.01-007/09; SCP-01.02.02-008/09; SCP-03.02.01-009/09); wzór B (dla pozostałych konkursów);

Wzory tabeli:

Wzór A;

Wzór B;

- zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy/zadaniowo-finansowy (należy zaktualizować w module WAP, po czym dostarczyć podpisany i zaparafowany wydruk z nadaną sumą kontrolną);
- tabele aktualizujące miejsce lokalizacji projektu (należy odnieść się do danych dotyczących lokalizacji założonych w tabeli A-4 biznes planu lub punkcie D.3 wniosku o dofinansowanie);
- kopia aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/KRS;
- kopia zaświadczenia z banku o aktualnym numerze rachunku bankowego, na który ma zostać przelane dofinansowanie;
- kopie dokumentów potwierdzających proponowane zmiany: zapytania ofertowe, wydruki stron internetowych, oferty, pisma urzędowe, opinie itp.
2011-10-11
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.