Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wnioski o dofinansowanie

III. Dot. Załączników do wniosku o dofinansowanie:

Pytania w dziale:
1. Jak należy wypełnić formularz dot. pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie?
2. Kto wystawia zaświadczenia o wpływie projektu na obszary NATURA 2000?
3. Czy załącznik do wniosku w zakresie OOŚ należy podpisać?
4. Czy jeśli składam w ramach poddziałania 1.2.4 wniosek o dofinansowanie zakupu innowacyjnej technologii, to jestem zobowiązany do dostarczenia opinii o innowacyjności?
5. Czy wymagane jest przedstawienie 100% posiadanych środków na realizację całego projektu (np. w postaci opinii bankowej, lokat itp.)? Czy wystarczy przedstawić środki tylko do wysokości własnego wkładu (tzn. wartość całego projektu pomniejszoną o wartość dotacji)?
6. Konkurs SCP-03.02.01-015/10 - Instrukcja wypełniania Formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.1. Jak należy wypełnić formularz dot. pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie?

Każdy wnioskodawca wypełnia część informacyjną automatycznie, gdyż załącznik generuje się wraz z wnioskiem o dofinansowanie, a dane z części A ministerialnego załącznika wpisywane są na podstawie danych umieszczanych we wniosku o dofinansowanie. Dalsza część zależy od tego, czy wnioskodawca otrzymał jakąkolwiek pomoc publiczną na realizację przedmiotowego projektu, czy nie. Jeśli wnioskodawca nie otrzymał pomocy wypełnia część C i D, czyli deklarację, że wspomnianej pomocy nie otrzymał i w tych miejscach składa również czytelny podpis. Jeżeli wnioskodawca uzyskał pomoc na realizację przedsięwzięcia, którego dotyczy projekt, zobowiązany jest do wypełnienia części B w najbardziej rzetelny sposób.

2. Kto wystawia zaświadczenia o wpływie projektu na obszary NATURA 2000?

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) właściwa dla województwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja. katowice.rdos.gov.pl

3. Czy załącznik do wniosku w zakresie OOŚ należy podpisać?

Tak. Załącznik ten jest w formie deklaracji, stąd na ostatniej stronie załącznika należy umieścić czytelny podpis.

4. Czy jeśli składam w ramach poddziałania 1.2.4 wniosek o dofinansowanie zakupu innowacyjnej technologii, to jestem zobowiązany do dostarczenia opinii o innowacyjności?

Nie. Nie ma takiego wymogu dla projektów składanych w poddziałaniu 1.2.4. Nie oznacza to jednak, że takiej opinii nie można dostarczyć. Co więcej, opinia taka może podnieść wartość końcową projektu podczas oceny merytoryczno – technicznej (podniesienie wiarygodności oceny procesu, bądź produktu innowacyjnego). Sugeruje się również składanie projektów o charakterze innowacyjnym do konkursów w ramach poddziałania 1.2.3, które dedykowane jest tego rodzaju projektom.

5. Czy wymagane jest przedstawienie 100% posiadanych środków na realizację całego projektu (np. w postaci opinii bankowej, lokat itp.)? Czy wystarczy przedstawić środki tylko do wysokości własnego wkładu (tzn. wartość całego projektu pomniejszoną o wartość dotacji)?

Sprawa przedstawienia środków na realizację projektu jest kluczowa pod kątem oceny wykonalności finansowej projektu, która podlega weryfikacji podczas etapu oceny merytoryczno – technicznej. Każdy przedsiębiorca powinien przewidzieć we wniosku źródło finansowania projektu w całości. Nie oznacza to bynajmniej, że na koncie bankowym musi mieć w momencie składania wniosku środki pieniężne większe bądź równe wartości całkowitej projektu. Nie ma wymogu formalnego w zakresie udokumentowania środków na realizację projektu. Przedsiębiorca decyduje w jakiej postaci i w jakiej wysokości przedstawi te środki. O tym, czy założony plan realizacji finansowej projektu jest realny (wykonalny) decydują nie tylko bieżące środki, ale też globalna sytuacja finansowa firmy, jej majątek i zobowiązania, jej poziom obrotów w odniesieniu do wartości projektu. Równie istotną sprawą jest harmonogram przedstawionych wydatków. Jeżeli projekt rozciągnięty jest na przykład na dwa lata, wnioskodawca może wykazać mniejszą część posiadanych środków, niż w przypadku realizacji projektu w okresie dwumiesięcznym. Zakłada się bowiem w takim przypadku, że inwestycja będzie częściowo finansowana z bieżącej działalności. W przypadku długookresowych projektów istnieje również możliwość posiłkowania się płatnościami pośrednimi, które są dodatkowym źródłem środków.
Ocena kondycji finansowej rzutuje również na ocenę gotowości do realizacji projektu oraz stanowi część oceny metodologii projektu. To powoduje, że aspekt udokumentowania środków na realizację projektu jest kluczowym elementem dobrze przygotowanego wniosku o dofinansowanie. Nie istnieje reguła, że wnioskodawca musi przedstawić 100, 50 czy 75% środków na realizację projektu. Ważne jest to, aby projekt był wykonalny finansowo, a w interesie przedsiębiorcy leży, by przedstawiona sytuacja finansowa nie budziła wątpliwości, jeżeli chodzi o terminowe realizowanie wydatków w ramach projektu.

6. Konkurs SCP-03.02.01-015/10 - Instrukcja wypełniania Formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.


Formularz wypełnia się za pomocą aplikacji WAP.
Formularz należy wypełnić zgodnie z następującą instrukcją:
PODMIOT, KTÓRY NIE OTRZYMAŁ POMOCY PUBLICZNEJ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE, NA KTÓREGO REALIZACJĘ UBIEGA SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ WYPEŁNIA CZĘŚĆ A, B, C i D
natomiast
PODMIOT, KTÓRY OTRZYMAŁ POMOC PUBLICZNĄ NA PRZEDSIĘWZIĘCIE, NA KTÓREGO REALIZACJĘ UBIEGA SIĘ O POMOC PUBLICZNĄ WYPEŁNIA CZĘŚĆ A, B, C, D i E

- część A formularza wypełnienia jest automatycznie poprzez pobranie danych z wcześniejszych punktów wniosku,
- część B pytanie 1, 2 należy odpowiedzieć na pytanie zaznaczając jedną z opcji Tak/Nie/Nie dotyczy, „Nie dotyczy” zaznaczają podmioty inne niż wymienione w pytaniu oraz podmioty należące do wymienionych, jednak nie posiadające niepokrytych strat.
- część B pytanie 3-5 należy odpowiedzieć na pytanie wybierając opcję Tak lub Nie,
- część B pytanie 6 należy odpowiedzieć na pytanie wybierając opcję Tak lub Nie ( jeśli dotyczy). W przypadku negatywnej odpowiedzi na wszystkie pytania w pkt. B5 , należy wypełnić pole tekstowe wpisując „Nie dotyczy”,
- część B pytanie 7 należy odpowiedzieć na pytanie wybierając opcję Tak lub Nie, w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej należy odpowiedzieć na pytania 7a, 7b, 7c wybierając opcję Tak lub Nie,
- część C i D - należy odpowiedzieć na pytanie wybierając opcję Tak lub Nie.

Wszyscy Wnioskodawcy zobowiązani są wypełnić Formularz, złożyć podpisy w oznaczonych miejscach oraz złożyć podpisy pod oświadczeniami o nieotrzymaniu pomocy publicznej (w przypadku niewypełnienia części E) oraz nieotrzymaniu pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację.
2010-04-14
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.