Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wnioski o dofinansowanie

VII. Dot. definicji MŚP (w tym statusu przedsiębiorstwa):

Pytania w dziale:
1. Jak określić status mojego przedsiębiorstwa?
2. Które podmioty wliczać i w jakim stopniu do moich danych finansowych i zatrudnienia?1. Jak określić status mojego przedsiębiorstwa?

Status należy określić zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008. Pomocne będzie tutaj wypełnienie punktu B.6 wniosku. Jeśli firma jest samodzielna, niezależna, wówczas ujmuje dane dot. zatrudnienia oraz dane finansowe (wysokość obrotów netto i sumę bilansową) tylko i wyłącznie swojej firmy. Należy pamiętać, że dane finansowe w powyższym punkcie powinny być przedstawione w tys. EUR. Dla określenia statusu, będą nam potrzebne dane przynajmniej z dwóch ostatnich okresów obrachunkowych (chyba, że firma nie działa tak długo) – w niektórych przypadkach konieczne będą dane z poprzedzających ostatnie dwa okresy, okresów obrachunkowych.

- Dla przedsiębiorstw , które nie posiadają jeszcze ani jednego zamkniętego okresu obrachunkowego, ustalenie statusu równe jest prognozie i deklaracji, to znaczy, że przedsiębiorca określa jakie będzie miał średnioroczne zatrudnienie w firmie oraz jakie dane finansowe, o których mowa powyżej, będzie miał z chwilą zakończenia swojego pierwszego okresu obrachunkowego. Należy odnieść je do następujących pułapów:

- Dla przedsiębiorstw, które posiadają tylko jeden zamknięty okres obrachunkowy sprawa jest najprostsza, bowiem wskazane dane odnoszą do powyższych pułapów i określają w ten sposób swój status.
- Dla przedsiębiorstw działających dłużej należy wziąć pod uwagę dwa sąsiadujące ze sobą, najbardziej aktualne okresy, w których dane wskazywały na konkretny status przedsiębiorstwa.

Przykład: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i działa na rynku od 1998 r. W ostatnim zamkniętym okresie obrachunkowym (2009 r.):
- zatrudniał 12 osób. Do dwunastu osób dolicza siebie jako właściciela (zgodnie z definicją MŚP zawartą w zał. nr 1 do tzw. Rozporządzenia 800).
- wartość obrotu netto w ostatnim okresie wyniósł 1,4 mln EUR,
- suma bilansowa wynosiła 0,8 mln EUR
W przedostatnim okresie (2008 r.):
- zatrudniał 7 osób (w tym właściciel)
- obrót netto = 0,9 mln EUR
- suma bilansowa = 0,5 mln EUR
W okresie za dwa lata wstecz (2007 r.):
- zatrudniał 6 osób (w tym właściciel)
- obrót netto = 0,8 mln EUR
- suma bilansowa = 0,5 mln EUR
Wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorstwa, ponieważ w roku 2006 i 2007 roku osiągał wielkości dla mikroprzedsiębiorstw, a dopiero w jednym (ostatnim) roku wartości progowe zostały przekroczone. Jeżeli firma utrzyma zatrudnienie na poziomie min. 10 osób i dane finansowe na aktualnym poziomie w roku 2010, to z początkiem roku 2011 firma zmieni status na małe przedsiębiorstwo.

Na uwagę zasługuje fakt, że o statusie decyduje albo zatrudnienie samodzielnie albo dane finansowe łącznie (obroty netto oraz suma bilansowa). Oznacza to, że jeśli wnioskodawca przekroczy pułap dla małych przedsiębiorstw tylko z obrotami netto, natomiast suma bilansowa i zatrudnienie wskazywać będą na przynależność do małych przedsiębiorstw (odpowiednio =<10 mln EUR i <50 osób), wnioskodawca pozostaje małym przedsiębiorstwem.

2. Które podmioty wliczać i w jakim stopniu do moich danych finansowych i zatrudnienia?

Po pierwsze, należy zaznajomić się z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008. Tam znajdziemy informacje, które podmioty i w jakim zakresie należy brać pod uwagę w przypadku określania statusu przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie czy duże przedsiębiorstwo). Zgodnie z zapisami powyższego załącznika do rozporządzenia, wliczane będą proporcjonalnie do udziału dane finansowe i zatrudnienie podmiotów partnerskich oraz w całości dane finansowe i zatrudnienie podmiotów powiązanych.

2010-04-14
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.