Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wnioski o dofinansowanie

VIII. Inne:

Pytania w dziale:
1. Czy wydatkiem kwalifikowalnym może być wdrożenie systemu?
2. W jaki sposób mogę wykazać w dokumentacji zdolność finansową jeśli nie posiadam żadnego zamkniętego okresu obrachunkowego (jestem nowoutworzoną firmą) i nie zamierzam korzystać z zewnętrznego finansowania?
3. Jaką wielkość wskaźnika pn. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC – Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) zobowiązany jest wykazać wnioskodawca planujący w ramach projektu zatrudnienie dwóch osób, ale jednocześnie planujący redukcję jednego etatu niezwiązanego z przedmiotową inwestycją?1. Czy wydatkiem kwalifikowalnym może być wdrożenie systemu?

Istotne jest, co kryje się pod wydatkiem, a nie jaką nazwę wydatek posiada. Montaż środka trwałego (ŚT) będzie kwalifikowalnym wydatkiem jeśli jest on konieczny z punktu widzenia realizacji projektu. Za montaż (instalację lub uruchomienie) środka trwałego uznaje się zainstalowanie ŚT w miejscu przeznaczenia i skonfigurowanie w taki sposób, by funkcjonował zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Niekwalifikowalnymi wydatkami będzie w takim przypadku poddanie urządzenia testom, próbny cykl produkcyjny z wykorzystaniem środka trwałego, jak również niekwalifikowalny będzie import danych do nowej bazy danych, o czym mówią zapisy kwalifikowalności wydatków.
Jeżeli chodzi o wdrożenie, to kojarzy się ono najczęściej z szerszym zakresem niż montaż czy instalacja i jest ono niekwalifikowalne, jeśli pociąga za sobą inne operacje niż wymienione powyżej. To znaczy, jeśli pod wdrożeniem systemu informatycznego kryje się np. przeszkolenie pracowników, opracowanie procedur korzystania z systemu, migracja danych ze starego systemu wykorzystywanego poprzednio w firmie itp. to taki wydatek będzie uznany za niekwalifikowalny. Podobnie w przypadku, gdy te same działania nazwiemy Montażem systemu informatycznego.

2. W jaki sposób mogę wykazać w dokumentacji zdolność finansową jeśli nie posiadam żadnego zamkniętego okresu obrachunkowego (jestem nowoutworzoną firmą) i nie zamierzam korzystać z zewnętrznego finansowania?

Na przykład:
- załączając do wniosku deklaracje PIT za ostatnie lata,
- załączając do wniosku opinię o rachunku bankowym z wykazanymi środkami
- załączając uchwałę wspólników dot. zobowiązania dokapitalizowania spółki
- załączając potwierdzenie posiadania lokaty bankowej (lub innego, podobnego instrumentu finansowego)
A także każdy inny sposób, który pozwoli ekspertowi ocenić pozytywnie kondycję finansową firmy i jej gotowość do poniesienia wydatków związanych z projektem.

3. Jaką wielkość wskaźnika pn. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC – Ekwiwalent Pełnego Czasu Pracy) zobowiązany jest wykazać wnioskodawca planujący w ramach projektu zatrudnienie dwóch osób, ale jednocześnie planujący redukcję jednego etatu niezwiązanego z przedmiotową inwestycją?

2 (dwa), jeżeli wnioskodawca przedstawi wiarygodne uzasadnienie (na etapie rozliczenia/kontroli projektu), że redukcja etatu nie jest powiązana z przedmiotową inwestycją. W razie braku rzetelnego uzasadnienia instytucja ma prawo uznać utworzenie jedynie jednego etatu, a tym samym niespełnienie postanowień zawartych we wniosku, a tym samym umowie o dofinansowanie (z pełnymi tego skutkami).

2010-04-14
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.