Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Promocja RPO WSL

Promocja RPO

Zapisy Wytycznych w zakresie informacji i promocji Funduszy Europejskich zostały ostatecznie zaakceptowane przez ministra rozwoju regionalnego. Obowiązują one od dnia ich podpisania, tj. od 14 sierpnia 2007 r.
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji przygotowane zostały w celu zapewnienia jednolitości zasad prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących Funduszy Europejskich. Podstawę prawną opracowania wytycznych stanowi ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. Wytyczne określają podstawowe zasady prowadzenia i koordynacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób opracowania i zakres strategii komunikacji NSRO oraz planów komunikacji poszczególnych programów operacyjnych. Wytyczne wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań. Zgodnie z zapisami wytycznych, planowane jest powołanie (w drodze zarządzenia ministra rozwoju regionalnego) Grupy Sterującej ds. Informacji i Promocji. Podstawowym zadaniem grupy ma być koordynacja i monitorowanie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Grupa składać się będzie z przedstawicieli Instytucji Koordynującej NSRO (Departament Informacji i Promocji MRR) oraz Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami. Na spotkania grupy mogą być zapraszani przedstawiciele Instytucji Pośredniczących i Wdrażających oraz inne podmioty istotne z punktu widzenia informacji i promocji. Wytyczne określają także grupy odbiorców działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez poszczególne Instytucje. Wszelkie działania w tym zakresie o charakterze ogólnym i przekrojowym będą prowadzone przez Instytucję Koordynującą NSRO. Działania promocyjne programów operacyjnych adresowane do ogółu społeczeństwa będą realizowane przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi programami, a Instytucje Pośredniczące będą realizowały działania skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów. Wytyczne w zakresie informacji i promocji jasno definiują podstawowe narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych oraz opisują zasady ich działania. Za główne kanały dystrybucji uznano: punkty informacyjne, publikacje, strony internetowe oraz szkolenia. Ostateczny kształt Wytycznych w zakresie informacji i promocji wypracowany został w wyniku szerokich konsultacji społecznych, które toczyły się od maja do 11 czerwca 2007 r.
2008-04-07
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.