Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Trwałość projektu

Trwałość projektu

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami informujemy, że zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu (par. 13) oraz art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 beneficjenci należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zobowiązani są do utrzymania trwałości projektu przez okres 3 lat od jego zakończenia.

Jednocześnie w zgodzie z krajowymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013 (podrozdział 5.3) oraz z art. 88 wyżej wymienionego rozporządzenia, data zakończenia projektu rozumiana jest jako łączne spełnienie trzech poniższych kryteriów*:
1) czynności wymagane do zakończenia realizacji projektu zostały wykonane (żadna dalsza czynność nie jest wymagana do zakończenia projektu),
2) wszystkie wydatki zostały zapłacone przez Beneficjenta (żadne dalsze płatności nie mają być ponoszone przez beneficjenta),
3) wkład publiczny został wypłacony Beneficjentowi (żadne dalsze płatności nie mają być przekazane beneficjentowi, co jest równoznaczne z datą przekazania Beneficjentowi ostatniej płatności dotyczącej zrealizowanego projektu).

Obowiązek utrzymania trwałości projektu zostanie zrealizowany, jeżeli inwestycja nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom tzn.:
a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo oraz
b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych.

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie, co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. a i co najmniej jednego z warunków wymienionych w lit. b.

* Wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie częściowego zamknięcia programu z 18.02.2009r. (COCOF09/0043/02-EN)
2011-04-26
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.