Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Istotne zmiany dotyczące zapisów umowy o dofinansowanie

W związku z ogłoszeniem o konkursie nr SCP-01.02.04-021/15 pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zmienione zapisy uprzednio obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych.

Obecnie obowiązujący wzór został udostępniony wraz z warunkami konkursu m.in. na stronie:

http://www.scp-slask.pl/pl/aktualnosc/49/1435895938/0/0

Zmiany zapisów umowy są w szczególności podyktowane zmianą podstaw prawnych obowiązujących dla konkursu nr SCP-01.02.04-021/15, zaleceniami kontroli oraz końcowym etapem wdrażania RPO WSL na lata 2007-2013.

W odniesieniu do powyższego, przed rozpoczęciem realizacji projektu, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się z zapisami umowy o dofinansowanie, na uwadze należy mieć m.in.:

-          inwestycje ujęte we wnioskach o dofinansowanie mogą być realizowane do dnia
30.09.2015 r. (pod warunkiem ustalenia takiego terminu w umowie o dofinansowanie);

 

-          jednym z warunków rozliczenia wydatków jest złożenie do ŚCP wniosku o płatność końcową do 10 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, jednakże podkreślenia wymaga, że nie później niż w terminie do 30.11.2015 r. do ŚCP musi wpłynąć poprawny, kompletny i spełniający wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wniosek o płatność (tj. wniosek niewymagający poprawy ani uzupełnienia ze strony beneficjenta);

 

-          ŚCP może wyrazić zgodę na późniejsze zakończenie realizacji projektu jedynie
w uzasadnionych przypadkach, jednakże należy mieć na uwadze, że okres realizacji projektu oraz termin złożenia poprawnego wniosku o płatność końcową, jak również termin wypełnienia przez beneficjenta nałożonych umową obowiązków, związanych z rozliczeniem projektu, w tym związanych z kontrolą na miejscu realizacji projektu, muszą umożliwić zatwierdzenie przez ŚCP wniosku o płatność końcową w terminie do 21 grudnia 2015 r. ;

 

-          terminy poprawy i uzupełnienia wniosków o płatność oraz dokumentów rozliczeniowych mogą ulec skróceniu w stosunku do obecnie obowiązujących,

 

-          w przypadku gdy beneficjent nie podlega obowiązkowi stosowania trybów udzielania zamówień publicznych zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych – przy wyłanianiu wykonawcy w ramach realizowanego Projektu – jest zobowiązany stosować Wytyczne IZ RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz zobowiązany jest do:

 

1.  wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę;

2.  przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu przez beneficjenta środków, prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert w tym upublicznienia informacji o zamówieniu przed jego udzieleniem;

3.  dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji usług, dostaw lub robót budowlanych. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W upublicznionej informacji o zamówieniu Beneficjent zobowiązany jest umieścić informację na temat zakresu wykluczenia. Dodatkowo na etapie rozliczenia wniosku
o płatność Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia oświadczenia o spełnieniu wskazanych wyżej warunków dotyczących uniknięcia konfliktu interesów oraz oświadczenia/oświadczeń o braku powiązań z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisanych przez Beneficjenta lub osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta i/lub osoby wykonujące w imieniu Beneficjenta czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy;

4.  przedstawienia na żądanie ŚCP dokumentów stwierdzających prawidłowe zastosowanie punktów 1, 2 i 3.

2015-07-07
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.