Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wniosek o płatność

Obowiązki w zakresie zamówień udzielanych w ramach konkursu SCP-01.02.04-021/15

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących zmienionych zapisów obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie dla niniejszego konkursu (http://www.scp-slask.pl/pl/aktualnosc/49/1435895938/0/0) podkreślamy kilka istotnych informacji:

 - brak wiedzy, czy projekt zostanie wybrany do dofinansowania czy brak podpisanej umowy o dofinansowanie nie stanowi przesłanki do realizacji projektu i ponoszenia wydatków bez zachowania jej zapisów (podczas rozliczenia projektu wszystkie wydatki – niezależnie od terminu ich poniesienia – będą oceniane pod kątem kwalifikowalności i zasad wskazanych w umowie o dofinansowanie, której wzór został udostępniony wnioskodawcom w momencie ogłoszenia o konkursie);

- w zakresie upublicznienia informacji o zamówieniu – w treści informacji poza standardowymi informacjami na temat warunków udzielanego zamówienia, koniecznym jest wskazanie informacji o zakresie wykluczenia:

„W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”;

- na etapie rozliczenia projektu Beneficjent będzie zobowiązany do dostarczenia oświadczenia wskazującego zarówno na uniknięcie konfliktu interesów, jak i umieszczenie zakresu wykluczenia w upublicznionej informacji o zamówieniu  Wzór oświadczenia;

- oferty, które zostaną dopuszczone do porównania (co najmniej trzy), muszą spełniać kryteria dostępowe określone w informacji o zamówieniu/zapytaniu ofertowym, następnie dopiero może nastąpić ocena zgromadzonych ofert według ustalonej również w zapytaniu metodologii. Oferty złożone przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo powinny zostać odrzucone, jednocześnie nie stanowią one podstawy do udokumentowania rozeznania rynku rozumianego jako porównanie co najmniej trzech ofert (tj. należy porównać co najmniej trzy oferty wystawione przez podmioty, co do których nie zachodzą wątpliwości związane z ewentualnym konfliktem interesu).  

Jednocześnie zaznacza się, że Beneficjent ma obowiązek archiwizować dokumentację potwierdzającą realizację ww. zapisów umownych i dostarczyć ją na wezwanie ŚCP. Brak udokumentowania realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie może stanowić przesłankę do uznania wydatku za niekwalifikowalny bądź do rozwiązania umowy o dofinansowanie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji projektu zapraszamy do kontaktu z pracownikami ŚCP.

2015-08-10
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.