Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05


Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

ogłasza konkurs zamknięty

nr SCP-01.02.01-001/08

na składanie wniosków o dofinansowanie

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów

w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”,
Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013.

 

Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzesiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

  • Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  • Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia
    na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  • Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
  • Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.
  • Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).
  • Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu można składać

w godzinach 7.30 do 15.30

w dniach od 6 czerwca 2008r. do 5 sierpnia 2008r.

osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, I piętro

41-500 Chorzów

Decyduje data wpływu wniosku do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać za pomocą aplikacji „Wniosek Aplikacyjny Przedsiębiorców” – należy wypełnić wniosek przez stronę internetową Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, a następnie złożyć oryginał wniosku wraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopią.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 9 000 000 Euro (słownie: dziewięć milionów Euro), co stanowi 30 457 800 złotych*.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi 60% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektu wynosi 200 000 PLN.

Rozpoczęcie inwestycji powinno nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.

Zakończenie oceny formalnej nastąpi najpóźniej do dnia 5 października 2008 roku

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozstrzygnięcia konkursu będą podawane na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Pełny tekst ogłoszenia o konkursie oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl

 

* kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

Dodano dnia 22.10.2008: Rozstzrygnięcie w/w konkursu nastąpi do dnia 28 lutego 2009 r.

2008-06-06 - 2008-08-05
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.