Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12


Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-01.02.04-010/09 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

ogłasza konkurs zamknięty

nr SCP-01.02.04-010/09

na składanie wniosków o dofinansowanie

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP", Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa"

Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1. Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

2. Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

3. Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

4. Działania inwestycyjne związane z rozpoczęciem lub rozwojem działalności eksportowej.

5. Dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP, ochrony środowiska.

6. Zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej (e-biznes).

W przypadku realizacji projektu przez Mikroprzedsiębiorstwa lub małe przedsiębiorstwa działające w okresie krótszym od 12 miesięcy maksymalna wartość projektu musi być mniejsza niż 20.000 PLN (zgodnie z zapisami linii demarkacyjnej pomiędzy RPO,  a Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka).

7. Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.

Na poziomie regionalnym i lokalnym.

8. Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością i innych wspomagających zarządzanie, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno - pomiarowej.

9. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej.

10. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie.

11. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Konkurs ma charakter zamknięty  - wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą „Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców" dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

Wersję papierową wniosku można składać

w godzinach od 7.30 do 15.30 (pn - pt)

w dniach od 12 sierpnia do 12 listopada 2009 r.

osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, I piętro

41-500 Chorzów

Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Mikroprzedsiębiorstw wynosi 4 000 000 Euro (słownie: cztery miliony Euro), co stanowi 16 710 000 złotych*.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu dla Małych i Średnich przedsiębiorstw wynosi 8 000 000 Euro (słownie: osiem milionów Euro), co stanowi 33 420 000 złotych*.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wynosi:

-        60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

-        50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne,

-        50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:

-        Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi  200 000 PLN.

-        Maksymalna kwota wsparcia dla Małych i  Średnich Przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne wynosi  750 000 PLN.

-        Maksymalna kwota wsparcia dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw na projekty doradcze wynosi 30  000 PLN.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 18 czerwca 2010 r.

W systemie realizacji RPO WSL przewidziano, iż wnioskodawcy, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej lub/i merytoryczno-technicznej przysługuje prawo wniesienia protestu, który jest rozpatrywany przez IZ RPO WSL.

Od negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponadto, od decyzji wojewódzkiego sądu administracyjnego wnioskodawca lub IZ RPO WSL może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Informacje o środkach odwoławczych, przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego, reguluje ustawa o zasadach polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. (Dz.U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozstrzygnięcia konkursu będą podawane na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

* kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

 

2009-08-12 - 2009-11-12
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.