Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09


Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.02.01-015/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

 

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

ogłasza konkurs zamknięty

nr SCP-03.02.01-015/10

na składanie wniosków o dofinansowanie

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów

w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”

 

Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

 

1.    Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury aktywnych form turystyki.

2.    Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno-sportowych.

3.    Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy okołoturystycznej.

4.    Tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego.

 

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

 

Wersję papierową wniosku można składać

w godzinach od 7.30 do 15.30

w dniach od 7 czerwca do 9 sierpnia 2010 r.

osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, I piętro

41-500 Chorzów

 

Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu, wynosi 6 600 000Euro (słownie:  sześć milionów sześćset tysięcy Euro), co stanowi 26 805 900,00  złotych*.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:

 

-  60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,

- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw.

 

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:

 

- 200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,

- 750 000 PLN dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 11 marca 2011 roku.

 

W systemie realizacji RPO WSL przewidziano, iż wnioskodawcy, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytoryczno-technicznej, bądź otrzymał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną, jednak podczas przeprowadzanej oceny wystąpiły błędy o charakterze formalnym, przysługuje prawo wniesienia protestu, który jest rozpatrywany przez IZ RPO WSL.

Od negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponadto, od decyzji wojewódzkiego sądu administracyjnego wnioskodawca lub IZ RPO WSL może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Informacje  o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego reguluje ustawa o zasadach polityki rozwoju z 6 grudnia 2006r. (tekst jedn. Dz. U 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm. ).

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozstrzygnięcia konkursu będą podawane na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

 

 

* kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się nabór wniosków na dofinansowanie projektów

2010-06-07 - 2010-08-09
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.