Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07


Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

ogłasza konkurs zamknięty

nr SCP-03.01.01-019/12

na składanie wniosków o dofinansowanie

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego                               na lata 2007 – 2013 projektów

w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”

Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013).

 

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

 

1.    Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

 

2.    Budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

 

Konkurs ma charakter zamknięty - wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl oraz w formie papierowej.

 

Wersję papierową wniosku można składać

w godzinach od 7.30 do 15.30

w dniach od 9 stycznia do 7 marca 2012 r.

osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, I piętro

41-500 Chorzów

 

Decyduje data wpływu wniosku w formie papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 12 060 000 Euro (słownie: dwanaście milionów sześćdziesiąt tysięcy Euro), co stanowi 50 144 274,00 złotych*.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 wynosi:

-         60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw,

-         50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw,

Maksymalna kwota wsparcia dla projektów wynosi:

-        200 000 PLN dla Mikroprzedsiębiorstw,

-        750 000 PLN dla Małych i  Średnich Przedsiębiorstw.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 19 listopada 2012 roku.

 

Do dofinansowania mogą zostać wybrane wyłącznie projekty, których realizacja nie została rozpoczęta  przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1599.).

 

 

W systemie realizacji RPO WSL przewidziano, iż wnioskodawcy, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej lub merytoryczno-technicznej, bądź otrzymał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną i został umieszczony na liście rezerwowej, przysługuje prawo wniesienia protestu, który jest rozpatrywany przez IZ RPO WSL.

Od negatywnego rozpatrzenia protestu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ponadto, od decyzji wojewódzkiego sądu administracyjnego wnioskodawca lub IZ RPO WSL może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Informacje  o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji programu operacyjnego reguluje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006r. (tekst jedn. Dz. U 2009, nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminu rozstrzygnięcia konkursu będą podawane na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

 

* kurs Europejskiego Banku Centralnego z 30 sierpnia 2011 r., tj. 1 euro = 4,1579 zł.

2012-01-09 - 2012-03-07
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.