Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14


Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 3 lipca 2015 roku dotyczącego konkursu otwartego o nr SCP-01.02.04-021/15 , Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ termin rozpoczęcia naboru wniosków: z dnia 8 lipca 2015 r. na dzień 20 lipca 2015 roku.

W związku z powyższym  Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe   i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Warunki konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są:  Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie
z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.

Przewidziany do wsparcia typ projektów: 

13.  Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek.  
W ramach jednego wniosku Wnioskodawca może realizować tylko jeden projekt.


Konkurs ma charakter otwarty - wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć
w wersji elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym za pomocą Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców dostępnego na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl. W terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wniosku w wersji elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym należy dostarczyć do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości wersję papierową wniosku zgłoszonego elektronicznie wraz z załącznikami wskazanymi w liście obowiązkowych załączników dla konkursu.

W przypadku niedostarczenia wniosku w wersji papierowej w w/w terminie wniosek
nie będzie podlegał rejestracji oraz rozpatrzeniu.

Wnioski w wersji elektronicznej należy składać w terminie od 20 lipca 2015 roku od godz. 7:30 do czasu, gdy kwota dofinansowania złożonych wniosków o dofinansowanie przekroczy 400% alokacji przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu decyzją Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości (w przypadku trwałej dysfunkcjonalności systemu LSI oraz niewyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs) jednak nie później niż do dnia 31 lipca 2015 r.

Wnioski w wersji papierowej należy składać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wniosku w wersji elektronicznej osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, I piętro
41-500 Chorzów

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Decyduje data wpływu wniosku w formie elektronicznej i papierowej do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Wielkość środków, przewidziana do alokacji w ramach konkursu wynosi 2 700 000,00 Euro (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy Euro), co stanowi 11 311 110,00 złotych*.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wynosi:

- 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota wsparcia dla projektu, którą może otrzymać „jedno przedsiębiorstwo” wynosi 800 000 PLN (nie więcej niż 200 000 EUR) lub 400 000 PLN (nie więcej niż 100 000 EUR
w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów  na dzień podpisania umowy o dofinansowanie).

Minimalna kwota wsparcia dla projektu wynosi: 50 000 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Inwestycje ujęte we wnioskach o dofinansowanie mogą być realizowane do dnia
30 września 2015r.

Weryfikacja maksymalnej możliwej do otrzymania w ciągu 3 lat podatkowych kwoty pomocy de minimis będzie miała miejsce w oparciu o zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o pomocy de minimis. W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu projekt nie będzie mógł uzyskać wsparcia.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2015 roku.


Informacje o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy w ramach RPO WSL 2007-2013 reguluje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006r. (tekst jedn.
Dz. U z 2014r., poz. 1649 z późn. zm.) oraz Regulamin załączony do konkursu.

 
* kurs Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków
na dofinansowanie projektów (tj. z dnia 29 czerwca 2015 r., 1 euro = 4,1893 zł).

2015-07-20 - 2015-08-14
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.