Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy wdrożeniowej

Zapewnienia ram prawnych będących podstawą dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). 8 maja br. dokument przyjęła Rada Ministrów.

2014-05-09

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza na Panel Gospodarczy w ramach projektu „3 razy Chorwacja”

21 maja br. o godz.11:00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbędzie Panel Gospodarczy w ramach projektu „3 razy Chorwacja” -spotkania w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.

2014-05-15

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza: Konferencja „Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020”, 16.05.2014 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji programowej Walnego Zgromadzenia Izby „Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020”, która odbędzie się 16 maja 2014r. o godz. 10:00.

2014-05-07

Informacja na temat prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zgodnie z art. 14 pkt. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej: Rozporządzenie Ogólne), Państwo Członkowskie musi przekazać do Komisji Europejskiej (dalej: KE) Umowę Partnerstwa (dalej: UP) w celu zaopiniowania najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2014 r.

2014-05-06

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 5.1 przekazany do Komisji Europejskiej

Informujemy, iż 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 655/327/IV/2014 przyjął wersję 5.1 projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 oraz jego wersję skróconą, dostosowaną do wymagań Systemu Elektronicznej Wymiany Danych z Komisją Europejską „SFC2014”.

2014-04-14

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020

Komisja Europejska na mocy unijnych zasad pomocy państwa zatwierdziła mapę pomocy regionalnej dla Polski. Mapa ta określa, w których regionach możliwe jest przyznawanie pomocy na rzecz rozwoju regionalnego
w latach 2014–2020. Podstawą decyzji są nowe wytyczne w sprawie pomocy regionalnej, przyjęte przez Komisję w czerwcu 2013 r., w których ustalono warunki, na jakich państwa członkowskie mogą przyznawać przedsiębiorstwom regionalną pomoc rozwojową. Celem wytycznych jest pobudzenie wzrostu gospodarczego
i zwiększenie spójności jednolitego rynku.

2014-04-09

Dekada w Unii – świętujmy razem!

1 maja 2014 r. – dokładnie w 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców województwa śląskiego do wspólnego świętowania.

2014-04-24

„Ale się zmieniło!” Ruszył plebiscyt telewizyjny na najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia

Zobacz, oceń, zagłosuj! To hasło plebiscytu telewizyjnego najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia. Widzowie mogą w nim wybierać najciekawsze inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich we wszystkich regionach.

2014-04-22


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.